เกี่ยวกับเรา

สังคมแห่งการเรียนรู้ (เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ปฐมวัย - ประถมศึกษา)

Card image cap

ประวัติโรงเรียนบ้านวังข่อย

โรงเรียนบ้านวังข่อย ตั้งอยู่หมู่บ้านวังข่อยหมู่ที่ 4 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านห้วยมงคลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2520 เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านห้วยมงคล โดยผู้ใหญ่แว่ว เอี่ยมศิริพร้อมชาวบ้านได้ก่อตั้งและซื้อที่ดินเพิ่มให้อีกและย้ายมาอยู่ติดถนนรวมมีที่ดินทั้งหมด 11 ไร่ 70 ตารางวา และนางจรรยา ส้มเขียวหวาน เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 81 คน ครู 6 คน พนักงานช่างไม้ 1 คน

Timeline About Us

 • นายพาสกร พรหมวิหาร

  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  1 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน

 • นางศรีสมร พานพ่วง

  รักษาการณ์ตำแหน่งผู้อำนวยการ

  1 ตุลาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

 • นายนนทศักดิ์ ยุวดีรักษา

  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  25 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2561

 • นายประยูร คงประเสริฐ

  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  1 สิงหาคม 2540 - 30 กันยายน 2549

 • นายประยูร คล้ายจำลอง

  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  1 พฤษภาคม 2531 - 1 สิงหาคม 2540

 • นายประสิทธฺ์ ประยงค์หอม

  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  13 กรกฎาคม 2530 - 30 พฤศจิกายน 2531

 • นายนิเซะ มากะเจ

  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  11 ตุลาคม 2529 - 12 กุมภาพันธ์ 2530

 • นายวิรัตน์ สุขสวัสดิ์

  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  24 มีนาคม 2524 - 24 พฤษภาคม 2529

 • นางจรรยา มรีฉาย

  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  1 มิถุนายน 2521 - 23 มิถุนายน 2523

Banwangkhoi school